УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Українське гончарство доби козацтва 
/За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – Т.1. – 264 с.: іл.
 
  Перший том третьої книги Національного наукового щорічника «Українська керамологія» присвячено українському гончарству доби козацтва. До нього ввійшли доповіді  Всеукраїнського науково-практичного керамологічного семінару «Актуальні питання дослідження українського гончарства доби козацтва» та статті вітчизняних керамологів, присвячені гончарству ХVI – ХVIII століть. 
 Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтвознавців, музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною України
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: українська керамологія, археологія, кераміка, гончарство ХVІ–XVIII століть, доба козацтва, Україна
 
 
UKRAINIAN CERAMOLOGY: The National Scientific Yearbook. For the year 2007: The Ukrainian Pottery of the Cossack Time 
/ Edited by Oles Poshyvailo, Doctor of History. – Opishne: The Ukrainian Ethnology Publishers, 2011. – Book 3. – Volume 1. – 264 p.: ill.
 
The first volume of the third book of the National Cultural Yearbook The Ukrainian Ceramology is devoted to the Ukrainian pottery of the Cossack time. It includes the materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Ceramological Seminar The Relevant Questions of the Study of the Ukrainian Pottery of the Cossack Time and the articles of Ukrainian ceramologists, devoted to the pottery craft of the 16th – 18th centuries. 
The book is intended for ceramologists, historians, archaeologists, ethnologists, art critics, museologists, regional explorers, for all the people, who is interested with the cultural heritage of Ukraine.
 
KEY WORDS: Ukrainian ceramology, archaeology, ceramics, the pottery craft of the 16th –18th centuries, the Cossack time, Ukraine
 
Тур в Египет.