Науково-дослідницький Відділ керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства Національної академії наук України

 

 

   В структурі Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН Україні діє науково-дослідницький Відділ керамології новітнього часу, який у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, зокрема Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і Положенням Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.

Головна мета діяльності Відділу керамології новітнього часу – комплексне дослідження гончарства від XVIII століття до нашого часу; проведення в галузі керамології фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань, про закономірності виникнення й розвитку гончарства, його роль і місце в житті населення України.

Основні завдання:

  • наукове вивчення гончарства XVIII – початку ХХІ століття як суттєвого компонента народної культури із залученням даних суміжних наукових дисциплін (археології, історії, семіотики, географії, матеріалознавства та інших);
  • виявлення закономірностей розвитку гончарства в Україні і, загалом, у світі; особливостей виникнення й еволюції форм, декору та технології виготовлення глиняних виробів;
  • розшифрування символічно-образної структури гончарних виробів;
  • проведення польових наукових експедицій;
  • формування інформаційного банку даних про гончарство;
  • міжнародне наукове співробітництво з метою інтеграції вітчизняної і зарубіжної керамології;
  • видання наукових праць з проблем керамології.

Організаційна структура Відділу керамології новітнього часу:

завідувач:                             Метка Людмила Олексіївна, кандидат історичних наук,

наукові співробітники:       Овчаренко Людмила Миколаївна, кандидат історичних наук;

                                   Рахно Костянтин Юрієвич, кандидат історичних наук;                                                    

                                   Міщанин Віктор Данилович, кандидат історичних наук;                            

                                   Пошивайло Марія Олександрівна, кандидат філологічних наук;

Клименко Олена Олександрівна, кандидат мистецтвознавства

                                   

                                 

У Відділі працювали:

           
Сморж Леонід Опанасович

 (завідувач (2004–2006), провідний науковий співробітник (2007–2008), доктор філософських наук, професор;

Визір Наталя Федорівна (молодший науковий співробітник (2007–2008), в.о. ученого секретаря Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (2008–2013);

Чечель Жанна Анатоліївна (молодший науковий співробітник (2004 – травень 2012);

Пошивайло Тарас Олександрович (молодший науковий співробітник (серпень 2006 – травень 2008);

Гриценко Микола Миколайович (молодший науковий співробітник (серпень 2002 – травень 2003);

Ликова Оксана Григорівна.

Пошивайло  Світлана Григорівна

Щербань Олена Василівна (молодший науковий співробітник (2002 – лютий 2012), кандидат історичних наук;

   З метою пошуку і систематизації розпорошених джерел, що висвітлюють етнографічні й лінгвістичні особливості гончарства; вивчення професійної обрядовості, виявлення принципів функціонування гончарних осередків; аналізу виробничого й громадського побуту майстрів; дослідження художньо-стильових ознак кераміки локальних гончарних центрів; фіксації й дослідження гончарних термінів у розмовно-побутовій лексиці науковці  Відділу:

·  здійснюють польові керамологічні експедиції до гончарних осередків і наукові експедиції до бібліотечних та архівних установ України та зарубіжних країн;

·  опрацьовують фондові колекції кераміки, літературу й фотоматеріали керамологічної тематики, інвентарні книги основних фондів кераміки музейних установ України;

·  беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, читаннях, семінарах, засіданнях круглих столів, а також у підготовці усіх керамологічних заходів ініційованих і проведених Інститутом керамології впродовж його діяльності;

·  публікують наукові монографії й статті у наукових і науково-популярних фахових виданнях України та зарубіжжя.

Наукові співробітники Відділу:

Виконали планові наукові теми:

  • «Гончарство України ХХ – початку ХХІ століття: історія, сучасність, перспективи» (2003–2007);
  • «Гончарство і проблеми збереження національної ідентичності в Україні (ХІХ – ХХ століття)» (2008-2012).

Працюють над темою:

  • «Історія української культурної керамології кінця ХVІІІ – початку ХХІ століття: етапи, особливості розвитку, здобутки» (2013–2018).

Захистили дисертації:

• «Гончарство Слобожанщини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття» (Людмила Метка, 2006);
• «Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ–ХХ століття)» (Віктор Міщанин, 2006);
• «Гончарство у традиційній культурі слов’янських народів: міфологія і обрядовість» (Костянтин Рахно, 2010);
• «Макарово-ярівський осередок народного гончарства в Україні (кінець XIX – перша половина XX століття (Людмила Овчаренко, 2010);
• «Гончарні навчальні заклади Опішного кінця ХІХ–ХХ ст. та їх роль у збереженні і розвитку мистецьких традицій визначного центру народної художньої культури України (історичний досвід і перспективи)» (Олена Щербань, 2012).
• «Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі» (Марія Пошивайло, 2015)

     Результати роботи учених Відділу над відомчими науковими темами стали основою для   14 наукових монографій та близько500 статей  у наукових, науково-популярних фахових виданнях України та зарубіжжя

Опубліковані монографії:

• Міщанин Віктор. «Ви оживили мені душу своїми листами…». Листи опішнянської малювальниці Мотрони Назарчукіз Запоріжжя до керамолога Віктора Міщанина в Малі Будища. 2001–2007. – Полтава, 2014. – 116 с.
• Овчаренко Людмила. Кам’янець-подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905–1933). – Опішне: «Українське народознавство. – 2015. – 1280 с.
• Пошивайло Марія. Гончарний код українського фольклору (семіотика, образність, атрибутика, текстологія). – Опішне: «Українське народознавство. – 2015. – 464 с.

 

    Діяльність Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України сприяє розкриттю багатьох, досі невідомих, аспектів історії українського гончарства і популяризації здобутків сучасної керамологічної науки, поповненню фондових колекцій Національного музею заповідника українського гончарства в Опішному, Національного архіву українського гончарства новими знахідками, Гончарської книгозбірні України, Керамологічної бібліотеки України новими виданнями на теми керамології, гончарства, кераміки.

Тур в Египет.

Додати коментар

Захисний код
Оновити